Phân phối chương trình

 

 

1. MÔN VĂN

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

2. MÔN TOÁN

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

3. MÔN VẬT LÝ

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

4. MÔN HÓA HỌC

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

5. MÔN SINH HỌC

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

6. MÔN LỊCH SỬ

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

7. MÔN ĐỊA LÝ

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

8. MÔN ÂM NHẠC

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

9. MÔN MỸ THUẬT

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

10. MÔN NGOẠI NGỮ

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

11. MÔN THỂ DỤC

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9

 

 

12. MÔN CÔNG NGHỆ

 

Khối 6Khối 7Khối 8Khối 9